سیاست حفظ حریم خصوصی

این سند جزئیات اطلاعات مهم در مورد استفاده و افشای داده های کاربر جمع آوری شده در سکس ناب . امنیت داده های خود را به جنس ناب بسیار مهم است و به این ترتیب ما تمام مراحل مناسب برای محدود کردن خطر که ممکن است از دست داده, آسیب دیده و یا سوء استفاده.

این سایت به صراحت و به شدت عضویت خود را محدود و/و یا مشاهده امتیازات به بزرگسالان 18 سال و بیش از و یا داشتن سن بلوغ در جامعه خود به دست آمده. همه افرادی که معیارهای خود را برآورده نمی اکیدا از دسترسی و یا مشاهده محتویات این سایت ممنوع. ما آگاهانه به دنبال یا جمع آوری هر گونه اطلاعات شخصی و یا داده ها از افرادی که به سن بلوغ رسیده است.